Nordwestschweiz

Statuten Sektion NWS

Contact

Ga­ranto Sek­tion NWS, Hörn­lial­lee, 4125 Rie­hen
Comité
Roland Röösli
Président
079 313 26 78
Ivan Wüthrich
vice-président
Gabi Münger
Mutations
Marc Winkler
Caissier
079 819 12 80
Adrian Bürgin
Proces-verbal
Markus Marti
Service civil

WICHTIG

Mitglieder Info

Représentants retraités NWS

Ob­mann:

Wal­ter Kräutli, Bru­de­rholzs­trasse 36, 4102 Bin­nin­gen

061 322 85 68


Ob­mann-Stell­ver­tre­ter und Kas­sier:

Willy Schmutz, In den Neu­mat­ten 6, 4125 Rie­hen (BS)

061 601 54 60


Se­kretär:Wan­der­lei­ter:

Wal­ter Kräutli, Bru­de­rholzs­trasse 36, 4102 Bin­nin­gen

061 322 85 68

GV 2022